• codziennie 24 H
 • ul. Połczyńska 114, Warszawa
 • +48 501 192 666

Regulamin

Ragulamin i warunki najmu

 1. WYNAJMUJĄCY zgadza się wynająć, a NAJEMCA zgadza się wziąć samochód opisany w umowie na warunkach tej umowy.
 2. NAJEMCA wpłaci WYNAJMUJĄCEMU kaucje (wysokość kaucji zależy od marki i modelu samochodu)

Kaucja podlega całkowitemu lub częściowemu zwrotowi przy rozliczeniu się z NAJEMCA. Utrata kaucji lub jej części jest uzależniona od następujących sytuacji:

 • Kradzież samochodu – całkowita utrata kaucji
 • Nie zwrócenie auta w terminie ustalonym w umowie bez wcześniejszego powiadomienia
  NAJEMCY – całkowita utrata kaucji + koszt przedłużenia + koszt odbioru samochodu.
 • Zagubienie kluczyków – 500 zł netto.
 • Zagubienie dowodu rejestracyjnego – 500 zł netto
 • Palenie tytoniu w aucie – 300 zł netto
 • Drobne uszkodzenia nie przekraczające 2% wartości netto – według wyceny rzeczoznawcy
 • Uszkodzenie samochodu powodując, ze wartość naprawy przekracza 2% wartości netto – całkowita utrata kaucji.
 • Jeżeli samochód zostanie oddany z niepełnym zbiornikiem paliwa to WYNAJMUJACY obciąży NAJEMCE kosztami za brakujące paliwo plus kosztami serwisowymi 50zl netto
 1. Mycie i czyszczenie wnętrza samochodu 250 zł nettoWynajem powinien zacząć się i skończyć w punktach, miejscach i pod adresami
  wyszczególnionymi przez WYNAJMUJACEGO. Dostarczenie i odbiór samochodu w Warszawie 50 zl.
  Dostarczenie bądź odbiór samochodu poza Warszawa 50 zl plus 1zł za 1km.
 2. NAJEMCA zobowiązuje się zwrócić samochód z dowodem rejestracyjnym, kluczykami,
  narzędziami, oponami, radiem i innymi akcesoriami w tym samym stanie w jakim wziął samochód (z wyjątkiem typowego zużycia wynikającego z eksploatacji),do miejsca i w dniu ustalonym w
 3. Każde odstępstwo od uzgodnionego terminu powinno być zaakceptowane przez WYNAJMUJACEGO. W innym przypadku WYNAJMUJACY jest upoważniony do przejęcia samochodu na koszt NAJEMCY i do obciążenia NAJEMCY za dodatkowe używanie samochodu. W przypadku opóźnień w zwrocie samochodu powyżej 1 godziny doliczana będzie opłata jak za następną dobę.
  Podstawienie samochodu w godzinach 22-8 jest odpłatne 50 zł brutto.
 4. NAJEMCA będzie płacił WYNAJMUJACEMU na zadanie wszystkie należne koszty, podatek VAT, oraz inne należne podatki.
 5. Wynajęty samochód może być prowadzony tylko przez osoby wymienione w umowie, kierowca musi mieć ważne prawo i ma ukończone 21 lat. Samochody wynajęte przez firmy – tylko przez zatrudnionych na stale zawodowych kierowców lub inne osoby upoważnione przez firmę. Warunkiem prowadzenia samochodu przez osoby trzecie jest:
 • Upewnienie się, że kierowca posiada ważne prawo jazdy co najmniej 12 miesięcy i ma ukończone 25 lat,
 • Poinformowanie kierowcy o warunkach najmu i potwierdzenie ich przez kierowcę.
 1. Samochód nie może być prowadzony przez osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających lub leku po zastosowaniu, którego zabronione jest kierowanie samochodem.
 2. NAJEMCA i kierowca powinni stosować się do wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących wynajmowanych samochodów.
 3. Najemcy nie wolno w szczególności:
 • uczestniczyć w sportach samochodowych
 • wyjeżdżać samochodem za granice bez pisemnej zgody WYNAJMUJACEGO (blokada na
  wszystkich granicach)
 • przewozić towarów i innych wartości niezgodnych z prawem RP.
 • palić tytoniu w wynajmowanym samochodzie.
 1. Podczas okresu wynajmu NAJEMCA powinien regularnie sprawdzić poziom oleju i wody oraz ciśnienie powietrza w kołach. Nie zastosowanie się do powyższego, czyni NAJEMCE winnym za
  każdą szkodę wynikającą z niedbalstwa. Samochód musi być oddany czysty i z pełnym zbiornikiem paliwa w przeciwnym razie NAJEMCA będzie obciążony za brakujące paliwo i oplata serwisowa jw.
 2. W przypadku ewentualnych napraw należy skonsultować się z najbliższą stacja serwisowa. Każde naprawy przekraczające kwotę 200 zł wymagają zgody WYNAJMUJACEGO.
 3. NAJEMCA natychmiast poinformuje o awarii samochodu i nie będzie go używał w przypadku, gdy nie będzie się nadawał do jazdy.
 4. W przypadku wypadku NAJEMCA powinien zawiadomić policje i nalegać, aby wypadek lub ewentualne zranienia były przez policje odnotowane. WYNAJMUJĄCY powinien być niezwłocznie poinformowany o wypadku. Dowody (świadkowie, ślady) powinno być zabezpieczone, nazwiska i adresy osób uczestniczących bądź świadków w wypadku powinny być spisane. Należy zrobić wszystko, co pomogłoby w ustaleniu przyczyny wypadku i jego chronologii. NAJEMCA nie powinien dokonywać żadnych działań na własną rękę, nie powinien ustalać sam odpowiedzialnosci za wypadek płacąc pieniądze celem ewentualnego zatuszowania sprawy.
 5. WYNAJMUJACY nie przejmuje odpowiedzialności za opóźnienia i straty spowodowane awaria
  samochodu lub innymi okolicznościami, w przypadku braku wybranego modelu auta z przyczyn
  niezależnych od WYNAJUJĄCEGO, WYNAJMUJĄCY zobowiązuje się podstawić inne auto (w tej samej klasie cenowej). WYNAJMUJĄCY nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w samochodzie.
 6. Samochód jest ubezpieczony w zakresie Odpowiedzialności Cywilnej i Autocasco. Opłaty ubezpieczeniowe nie obejmują szkód w przypadku:
 • Prowadzenia pojazdu bez zezwolenia wynajmującego
 • Ucieczka prowadzącego pojazd
 • Złożenia nieprawdziwego oświadczenia, co do miejsca, czasu, okoliczności i przyczyn powstania szkody.

Opłaty ubezpieczeniowe nie obejmują kradzieży samochodu w przypadku, gdy nie zostaną zwrócone WYNAJMUJACEMU Kluczyki lub dokumenty wynajmowanego pojazdu. (NAJEMCA zobowiązany jest do całkowitego pokrycia kosztów samochodu)

 1. W opłatę za wynajem samochodu wliczone są: serwis samochodowy, olej.
 2. Wszystkie koszta związane z wynajmem związane z wynajmem samochodu podlegają podatkowi VAT w wysokości 23%
 3. Dodatkowe umowy WYNAJMUJĄCEGO.
 4. NAJEMCA zgadza się na przechowywanie jego danych personalnych w dokumentach WYNAJMUJĄCEGO. W przypadku nie wywiązania się z płatności, jego dane personalne zostaną przesłane do kartoteki osób zastrzeżonych.
 5. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z powyższą umowa winny być rozpatrywane w Sądzie, dla którego siedziba jest siedziba WYNAJMUJĄCEGO.
 6. Oświadczam, ze wyrażam zgodę na wystawienie faktury VAT bez wymogu złożenia mojego podpisu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawa z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (dz. U. Nr. 133,poz. 883) przez WYNAJMUJACEGO.

Layout

Nav Mode

Layout

Boxed
Wide

Background Image

Color Skin

There is no selected car class in current office. Please choose another Class!